آیا مشتری دائم نان رضوی می باشید ؟


آیا از کیفیت محصول خریداری شده رضایت دارید ؟


آیا مجدداَ این محصول را خریداری خواهید نمود ؟


در صورت رضایت از هر یک از موارد فوق آیا حاضرید آن را به شرکت اعلام نمایید ؟


آیا از قیمت محصول خریداری شده رضایت دارید ؟


ثبت رأی  مشاهده نتایج